襤LEDE TUR襤ZM:

ILCEDE TURIZM
Ilce Yayla ve Magara turizmi icin oldukca elverislidir. Zindan magarasi, G羹m羹sini
magarasi, Erenler magarasi ve Sorgun yaylasi turizme elverisli mekanlardir.
Ayrica yapimlari olan Sorgun baraji, Kocular ve Karagi g繹letleri de ilcenin piknik
alanlari arasina girmistir.
Sorgun yaylasi , bol su kaynaklarina sahip olup, film cekimlerinede mekan olmuq,iyi
bir dinlenme yeridir. Ayrica Sorgun magarasi adiyla anilan 301 metre uzunlugunda
icinden dere akan bir Magarada bulunmaktadir.
Zindan magarasi uzunlugu 765 metre olan tarihi 繹zelli瓣i de bulunan bir magaradir.
Magaranin icerisinde sarkit ve dikitler mevcuttur. Yine iierisinde bir derecik akmaktadir.
Magara 2863 ve 3336 sayili yasalar uyarinca k羹lt羹r bakanligi Izmir 11 numarali K羹lt羹r
ve Tabiat Varliklarini Koruma Kurulu織nun 15.06.1988 tarih ve 307 nolu karariyla
Dogal ve Arkeolojik Sit alani olarak tescil edilmistir.
Zindan Magarasi, cevresinde bulunan Roma K繹pr羹s羹 ve tapinak ile turizm odagidir.
Yerli ve yabanci turistlerin konaklayabilecekleri bir yerin olmamasi Turizmdeki
gelismeyi olumsuz etkilemektedir.

1. T襤MBR襤ADA : Aksu 襤l癟emizin Akcaar mahallesinin kuzeyinde Asartepe ci簫var覺nda bulunan, antik ehir 癟ok geni bir alanda yay覺lmaktad覺r. Sofular K繹y羹 i癟erisinde dahi bu antik kente ait mezar talar覺 癟覺kmaktad覺r. ehir 襤l癟e merkezine 2krn uzakl覺kta olup, stabilize yolla rahat癟a ula覺lmaktad覺r. Timbriada Aksu y覺lanl覺 ovas覺na hakim tepe 羹zerinde olup, bina ve tap覺nak kal覺nt覺lar覺 mevcuttur. ehir G.Hirseh FELT taraf覺ndan M.. 2.y羹zy覺la W.M. Ramsay taraf覺ndan M.. "l.y羹zy覺la ait bulunan baz覺 yaz覺tlardan yararlan覺larak tarihlendirilmitir. ehirde Hellenistlik 癟aa ait M.. 2.y羹zy覺lda bas覺lm覺 sikkeler bulunmu, koloninin Hadrianus d繹neminden (M.S. 1-17 ve 138) Maximunus d繹nemine kadar (M.S. 222-235) sikke bast覺覺 bilinmektedir. Bu sikkelerden baz覺lar覺 ve mezar talar覺 bug羹n 襤sparta M羹zesinde sergilenmektedir. Pi-sidia ehirleri listesini veren Stroban, Timbriada'y覺 da bu ehirler aras覺nda saymak簫tad覺r. Bizans d繹neminde Akrotiri (Eirdir) Piskoposluk merkezine bal覺 olan Timbri簫ada (G羹rsu) anlam覺na gelmektedir. ehirde imdiye kadar planl覺 kaz覺 癟al覺malar覺 yap覺lmam覺t覺r, yap覺lacak olan planl覺 bir kaz覺 癟al覺mas覺 y繹re tarihine 覺覺k tuttuu gibi, k羹lt羹r turizmin! gelimesinde yard覺mc覺 olacakt覺r.

 

Timbiriada Antik Kenti Kal覺nt覺lar覺

2, TYNADA : 襤l癟emizin 8 km dousunda Terziler k繹y羹nde 癟evreye hakim olan Sivri TYNADA AKTIK KENT KALINTILARItepesi eteklerinde kurulan ehir, Kara覺 ve Ko癟ular K繹y羹 s覺n覺rlar覺 i癟ersine kadar uzanmaktad覺r. ehirde bug羹n tap覺nak ve bina kal覺nt覺lar覺n覺n baz覺lar覺 ayakta olup yaz覺tlar ve mezar talar覺 bulunmaktad覺r. ehrin hangi tarihte kurulduu ve nin nereden geldii bilinmemekle beraber y繹renin ad覺 olan "Tuwana"dan geldii, ehrin tap覺nak ve bina kal覺nt覺lar覺ndan Helenistlik d繹neme ait olduu anla覺lmakta簫d覺r. Birde ehirde dikkati 癟eken en 繹nemli yap覺 Sivri tepesinin g羹ney y羹zeyinde bu簫lunan kaya mezar覺d覺r. Antik kentte Terziler k繹y羹nden stabilize yol olup ula覺m覺 g羹癟簫t羹r. Ko癟ular Karaboaz'覺 mevkiinden 1 km bir t覺rman覺la ehre daha 癟abuk ula覺la簫bilir. Yap覺lacak arat覺rma ve kaz覺larla hem ehrin ger癟ek kimlii ortaya 癟覺kacak, hem de il癟emizin en 繹nemli turizm merkezlerinden birisi olacakt覺r.TYNADA ANTIK KAYA MEZARLIGI

3. EURYMEDONN AIK HAVA tap覺na覺 VE ROMA KPRS: Zindan ma-aras覺 繹n羹nde yer alan a癟覺k hava tap覺na覺 Romal覺lar taraf覺ndan inaa edilmi olup, ibadet yeri oiarak kullan覺lm覺t覺r. Maara 繹n羹ne s覺ras覺 簾le 羹癟 teras yer al覺r. Maara az覺 ta duvarla 繹rt羹lm羹t羹r. Maara giriinm sa taraf覺ndan Eurymedon tanr覺s覺n覺n durduu yer vard覺r. Teraslar, kesme kire癟 talar覺ndan 繹r羹lm羹 olup, Eurymedon tanr覺s覺n覺n durduu yerden k繹pr羹 caya inen merdiven basamaklar覺 yer almaktad覺r. Kutsal alan覺n kar覺s覺nda mezarl覺k bulunmaktad覺r. Maara 繹n羹nde yap覺lan t羹nel ka簫z覺lan s覺ras覺nda Eurymedon tanr覺s覺n覺n (K繹pr羹癟ay Tanr覺s覺) heykeli olup, bug羹n 襤spar簫ta M羹zesinde sergilenmektedir.

Bu kutsal yerin en 繹nemli k覺s覺mlar覺ndan birisi de Tak繹pr羹'd羹r. Kesme kire癟-talar覺ndan yap覺lan bu k繹pr羹 ha癟s覺zd覺r. Elips eklinde olan k繹pr羹n羹n kilit ta覺na Eurymedon Tanr覺s覺n覺n ba覺 ters oiarak ilenmi olup, bug羹n ise maalesef tahrip edilmitir. Zindan maaras覺, a癟覺k hava tap覺na覺, Tak繹pr羹, Zindan vadisi ve K繹pr羹簫癟ay muhteem bir kompozisyon oluturmu olup, b羹y羹k turizm potansiyeline sa簫hiptir.


 

4. Z襤NDAN maaras覺: Aksu vadisi i癟ersinde 3.Jeolojik zamanda olumu 765 m. uzunluunda bir maarad覺r. 襤癟ersinde bulunan yeralt覺 deresi sular覺n覺n, cildi g羹zelletirdii s繹ylenen maara, ilgin癟 sark覺t, dikit ve maara incilerine sahiptir. Maara girii geni daha sonra ise daralan bir koridora (12m. Kadar) sahiptir. Ge簫ni olan a覺z k覺sminin tavan覺nda binlerce yarasa yaamaktad覺r.

Ge癟 Roma ve Erken Bizans d繹nemlerinde maaran覺n az覺 kapat覺larak bir nevi s覺覺nak ve ibadet yeri olarak kullan覺lm覺t覺r. (Eurymedon a癟覺k hava tap覺na覺)

2863 ve 3336 say覺l覺 yasalar uyar覺nca K羹lt羹r ve Turizm Bakanl覺覺 襤zmir II nu簫maral覺 K羹lt羹r ve Tabiat varl覺klar覺m koruma Kurulunun 15.6.1988/307 no'lu karar覺 ile doal ve arkeolojik sit projesi yap覺lm覺 olup, maaran覺n ilk 50 m.'sinde bulunan ya簫rasa kolonisinin ve " Zindan" 繹zelliinin kaybolmas覺na dikkat edilmektedir. Maara-ya gelen turist say覺s覺nda b羹y羹k bir art覺 beklenmektedir.

 

5.SORGUN maaras覺; Aksu il癟esinin Sorgun yaylas覺nda Anamas Dalar覺-nin g羹ney eteklerinde bulunan maara il癟emize 8 km uzakl覺kta olup, her t羹rl羹 ara癟簫la maaraya gidilebilir.

Sorgun maaras覺n覺n Anamas Dalar覺n覺n oluturan ll.zamana- ait Ju-ra-Kratese yal覺 kire癟talar覺 i癟ersinde bulunmaktad覺r. Kuzeydou-G羹neydou gidi-li fay zonuna dik dorultuda b羹y羹k癟e bir 癟atlak boyunca a癟覺lm覺 olan maara, 302 m. uzunluundad覺r. Maara oluumlar覺 a癟覺s覺ndan muhteem bir zenginlie sahip olan maaran覺n taban覺nda bir yeralt覺 deresi mevcuttur.

Maaran覺n y羹zeye a癟覺lan iki az覺 vard覺r. ok dar olan birinci a覺zdan maara i癟ersindeki su boalmaktad覺r. 襤kinci a覺z ise birinci a覺zdan on metre girilir. 15 m. d羹ey inildikten donra maara taban覺na ula覺l覺r. Taban覺nda s羹rekli su bulunan ma簫ara, yakla覺k 15m. y羹kseklik 3-5 m. geniliinde douya doru kavisler yaparak devam eder. Zaman zaman daral覺p genileyen maaran覺n baz覺 kesimlerinde 1-1.5 m.'ye ulaan su derinlii ilerlemeyi biraz g羹癟letirir. Giriten itibaren olaan羹st羹 g羹zellikteki sark覺t, dikit, s羹tun gibi maara oluumlar覺 insan覺 kar覺lar. 襤nsan覺 son de簫rece cezbeden oluumlar maara sonuna doru azal覺r ve daha k羹癟羹k boyutlu gen癟 yap覺lar eklinde g繹zlenir. Maara, taban覺ndaki suyun tavanla birlemesiyle son bulur. Maara Turizm i癟in 癟ok elverilidir.

6. AKSU VAD襤S襤: Aksu ve Zindan Maaras覺 birbirini tamamlayan ve birlikte d羹羹n羹lmesi gereken deerlerdir. Bu jeolojik-Jeomorfolojik ve tarihi g羹zellikler ko簫ruma alt覺na al覺n覺rken vadi i癟ersinde Sorgun ve Zindan maaralar覺 aras覺nda ve K繹pr羹癟ay'覺 boyunca yap覺lacak tekno-park ve olta bal覺k癟覺l覺覺 t羹r羹nde 癟al覺malarla turizm a癟isindan daha iyi olacakt覺r.Karbonatl覺 kayalar i癟ersinde a癟覺lm覺 olan vadide 1-1.5 m. y羹ksekliinde ela簫leler bulunmaktad覺r. Kendine 繹zg羹 jeolojik ve jeomorfolojik yap覺s覺yla ilkbahar ve yaz mevsimlerinde gerek dinlenme ve olta bal覺k癟覺l覺覺 a癟覺s覺ndan, gerekse kelebek koleksiyonculuu ve ku t羹rleri a癟覺s覺ndan esiz g羹zellikte bir yerdir. Ayr覺ca Zindan maaras覺 k覺sm覺ndaki EURYMEDON a癟覺k hava tap覺na覺 ve tarihi Roma K繹pr羹s羹'yle cazibesi daha da artmaktad覺r.

7, KAPIZ KANYONU:KAPIZ KANYONU Yaka K繹y羹 yak覺nlar覺nda Dedeg繹l Da覺'nda yer alan kanyon bir tabiat harikas覺 olup, kanyonun i癟ersinde elaleler mevcuttur. Ayr覺ca 癟覺簫nar, 癟am, ard覺癟 ve bir 癟ok bitki 繹rt羹s羹n羹n ahengli rengi vadiye ayr覺 bir g羹zellik kat簫maktad覺r. Yeterince bilinmeyen bu kanyon i癟ersinde bir 癟ok ku ve hayvan t羹r羹 ya簫amaktad覺r. Kanyon i癟ersinde yer alan 襤nice Maarasi'n覺n a覺z k覺sm覺ndan bahar aylar覺nda su akmaktad覺r.

 

 


 

8. YAYLALAR: Yayla y繹n羹nden zengin olan il癟emiz, b羹y羹k bir yayla turizmi potansiyeline sahiptir. Anamas Da覺'nda 癟ay覺r ve Sorgun yaylalar覺, Dedeg繹l Da-覺'nda da Kuzukula覺 yaylas覺 vard覺r. Bu yaylalara ilaveten Sar覺alan, K繹kl羹, Ko癟ular, Barak ve ukurca yaylalar覺 da g繹r羹lmeye deerdir. Yaz aylar覺nda bunalt覺c覺 s覺cak簫lardan ka癟an kimseler soluu bu yaylalarda alarak kamp yapmaktad覺rlar. Souk sular覺 ve serin havas覺 ile kentlerin g羹r羹lt羹s羹nden uzak olan yaylalar覺m覺za her t羹rl羹 ara癟la gidilmektedir. K覺z覺l癟am, ard覺癟, sedir, mee ve bir 癟ok orman bitkisinin old覺

kekik kokulu yaylalar覺m覺z yaban hayat覺 ve av turizmi i癟in uygundur. Sincap, h Keklik, Tavan, Tilki, Sansar, Domuz, akal, Porsuk ve bir癟ok 繹t羹c羹 ku t羹r羹 ye maktad覺r. Dedeg繹l ve Anamas Dalar覺 jeomorfolojik yap覺lar覺n tam olarak tan覺t覺lma-s覺yla turist ak覺n覺na urayabilir. 1975 y覺l覺nda biyoloji profes繹r羹 Kasan PEMEN De簫deg繹l Da覺'nda k覺sa bir s羹rede 213 癟eit bitki t羹r羹 kefederek, buralar覺n d羹nyan覺n en zengin ve say覺l覺 yerleri aras覺nda olduunu kan覺tlam覺t覺r.

9. MES襤RE YERLER襤: 襤l癟emizin her taraf覺 mesire yeri olmas覺na ramen b lardan iki hektarl覺k alanda bulunan anyol Ormani癟i dinlenme yeri ile bir hekt:

Bap覺nar Ormani癟i dinlenme yeri 繹nemli piknik yerleridir, Akkaya, Barak, K;' sa' P覺narg繹z羹, Kuzukula覺, Zindan Deresi, Yaka Kap覺z覺, Sorgun ve ay覺r y dier piknik ve dinlenme yerleridir.

Bap覺nar Mesire Yeri